Mogo partners Somaiya Vidyavihar University for esports arena